Sunday

Rukun shalat dan penolakan sifat shalat Albani

Agar shalat umat sekelian mengikuti sifat shalat nabi, maka para imam-imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah (4 Madzhab) sedari awal lagi telah menyusun kitab-kitab fiqh shalat, yang dibahas dengan lengkap mengenai rukun shalat (juga rukun tiap-tiap rukun shalat tersebut), syarat sahnya shalat, sunah-sunah dalam shalat dan sebagainya dengan dalil-dalil dan hujjah yang shahih. Fiqh Shalat inilah yangg dipegang dan dipelihara oleh ulama-ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah dan umat muslim diseluruh dunia. Dalam pendapat-pendapat antara ulama madzhab Ahlu Sunnah Wal Jamaah, terdapat perbezaan dari sudut yang bertaraf permasalahan ranting feqhiyyah, iaitu antara afdhal dan tidak afdhal sahaja bukan taraf bidaah membidaah antara satu sama lain sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut Albani yang menyatakan hanya shalat mereka sahaja sahih berpandukan buku Albani, sedang selainnya adalah bidaah.

Lantaran hakikatnya, ramai kalangan para muslimin bukan sahaja tidak tahu mana rukun yang wajib dalam shalat dan mana yang sunah (tidak wajib) dalam shalat, dan bahkan malah ramai yang tidak bershalat langsung ataupun mengambil tahu tentangnya, memudahkan pihak-pihak yang berselindung dibawah nama salafy/ahlusunnah untuk membidaahkan dan sehingga mengelirukan umat ini dengan sewenang-wenangnya. Diantara buku-buku yang mengelirukan ini adalah buku yang judul “sifat shalat nabi” yang ditulis oleh Syaikh Nasiruddin Albani, seorang syaikh dari sekte wahabi-salafi yang sering mengaku dengan nama salafy/darul hadits dan sebagainya. 'Sifat Shalat Nabi', hatta seolah-olah judul buku itu ingin menyimpulkan bahawa hanya Al-Albani saja yang punya otoritas menetapkan keshahihan shalat sesuai dengan sifat shalat nabi, dengan kata lain, selain dari Albani, semuanya tidak sahih. Oleh itu, perlunya umat sekelian mempelajari dan mendalami rukun shalatnya serta mengerjakannya sebagaimana termaktub sekian lama didalam kitab-kitab mengikut madzab Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang diikuti agar tidak mudah dikelirukan sewenang-wenangnya oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab ini.

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahawa Rasullulah saw bersabda: “ Apabila engkau berdiri untuk melakukan shalat maka berwudhulah dengan sempurna, kemudian menghadap kiblat, kemudian engkau bertakbir kemudian bacalah yang termudah bagimu dari Al Qur’an, kemudian engkau berukuk hingga tuma’ninah dalam berukuk kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau meluruskan badanmu berdiri (I’tidal), kemudin bersujut hingga engkau bertuma’ninah dalam bersujut, kemudin angkat kepalamu (duduk antara 2 sujud) hingga engkau bertuma’ninah dalam dudukmu kemudian engkau sujud kedua kalinya hingga bertuma’ninah dalam sujut, kemudian lakukanlah seperti yang tadi diseluruh shalatmu” (HR. Imam Bukhari dan Muslim) dalam Riwayat Muslim, Rasullulah s.a.w bersabda : “Hingga engkau bertuma’ninah dalam berdirimu”

1. Niat - berniat dalam hati untuk melakukan shalat dan menjelaskan sebabnya atau waktunya (kalau memang shalat tersebut memiliki sebab atau waktu tertentu) dan diniatkan fardliyahnya (kewajibannya) pada shalat fardlu. dan Hadits Rasul saw “sesungguhnya amal itu dengan niat”.

Berniat dalam hati untuk melakukan shalat dan menjelaskan sebabnya atau waktunya (kalau memang shalat tersebut memiliki sebab atau waktu tertentu) dan diniatkan fardliyahnya (kewajibannya) pada shalat fardlu.Sedang masalah lafaz niat itu adalah demi Ta’kid saja, (penguat dari apa yg diniatkan), berkata shohibul Mughniy : Lafdh bimaa nawaahu kaana ta’kiidan (Lafaz dari apa apa yang diniatkan itu adalah demi penguat niat saja) (Al Mughniy Juz 1 hal 278), demikian pula dijelaskan pada Syarh Imam Al Baijuri Juz 1 hal 217 bahawa lafaz niat bukan wajib, ia hanyalah untuk membantu saja.

Niat shalat dilafazkan sebelum takbir adalah sunah, untuk menuntun hati, sebagaimana dalam hadits : “tidak akan lurus iman/yaqin seorang hamba sebelum hatinya betul, tidak akan betul/lurus hati seorang hamba sebelum lisannya lurus”. Namun kerana niat adalah wajib dilakukan pada “saat beramal (mu’tarinan bil’amal), maka pada saat mengucaplan lafadz Takbir “Allahhu Akbar”, bersamaan ia harus berniat dalam hati, minimum dalam shalat wajib/fardhu ,contohnya : “usholli fardhaddhuhri” (fathul mu’in). Niat adalah menjadi wajib kerana untuk bershalat dalam waktunya, maka ini dikaitkan dengan niat shalat yang hendak dikerjakan, misalnya berniat shalat Subuh 2 rakaat dalam waktu subuh dan sebegitulah seterusnya sehingga untuk bershalat jamak buat musafir, diwajibkan berniat keatasnya iaitu misalnya berniat untuk menjamak taqdim solat asar diwaktu solat zohor (bukan hanya mengerjakan shalat zohor kemudian shalat asar tanpa niat akan perbezaan antara dua shalat tersebut).

Dalil melafazkan sesuatu niat terdapat dalam hadits shahih riwayat imam Muslim no : 2168 berikut :

ان انس رضى الله فال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لبيك عمرة و حجا "

Dari Anas r.a berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w mengucapkan “ Labbaik umroh wa hajjan “. Hadits ini berkaitan tentang niat haji yang mana beliau s.a.w lafazkan dengan lisan, maka dapat diqiyaskan bahawa jika niat di dalam haji sunah dilafazkan dengan lisan, maka demikian juga melafazkan niat dengan lisan dalam ibadah yang lainnya seperti shalat, puasa dan zakat. Yang mana lafaz niat sedemikian itu adalah demi Ta’kid saja, (penguat dari apa yg diniatkan), sedangkan terdapat kalangan para pengikut Albani sewenang-wenangnya menjatuhkan bidaah tercela buat lafaz keatas sesuatu niat seperti lafazan "usholli..." semasa hendak memulakan shalat.

2. Menghadap kiblat dan berdiri dalam shalat Fardhu, hendaknya menghadap kiblat sebelum bertakbir (syarah dari Imam alwi abbas al Maliki kitab Ibanatul ahkam). Berdiri dalam shalat fardlu bagi yang mampu.

3. Bertakbir, iaitu membuka shalat dalam takbirratul ikhram (pendapat terbanyak dari Imam Syafi’I, Imam Hambali dan Imam Maliki bahawa takbiratul ikhram wajib dengan lafaz ‘Allahhu Akbar’).

Mengucapkan Allahu akbar (takbiratul ihram) sehingga mendengar suaranya sebagaimana hal ini juga dilakukan pada setiap rukun qauli. Lafaz “Allahhu Akbar” harus terdengar ditelinga, dari huruf alif (‘a’) sampai huruf ra (“r”) (syarah safinatunnajah). Inilah perkara yang sangat penting dalam rukun takbir.

4. Membaca Al fatihah, para ulama kalanagan Imam Syafi’I, Imam Hambali dan Imam Maliki mewajibkan membaca Al fatihah disetiap rakaatnya sebagaimana Hadits Rasulullah saw : “ Tidak sempurna shalat seseorang bila tidak membaca biummil Qur’an (Al Fatihah)” (HR. Bukhari dan Muslim). Manakala bagi mazhab Hanafi, bila shalat berjemaah, cukup sahaja bagi imam membacanya.

Membaca al Fatihah dengan Basmalah dan semua tasydid-tasydidnya dan disyaratkan muwalah (bersambungan; tidak terputus dengan berhenti/diam yang lama misalnya) dan tartib serta mengeluarkan huruf sesuai makhrajnya dan tidak melakukan kesalahan pada bacaan yang sampai merubah makna seperti mendlammahkan huruf “TA” pada kalimat أنعمت , dan diharamkan salah baca yang tidak merubah makna akan tetapi hal tersebut tidak membatalkan shalat.

- Mengenai posisi kedua tangan (bersedekap) setelah takbir (pada waktu berdiri), Berkata Imam Nawawi rah.: “Meletakkannya dibawah dadanya dan diatas pusatnya, inilah madzhab kita yang masyhur, dan demikianlah pendapat Jumhur (terbanyak), dalam pendapat Hanafi dan beberapa imam lainnya adalah menaruh kedua tangan dibawah pusar, menurut Imam Malik boleh memilih antara menaruh kedua tangan dibawah dadanya atau melepaskannya kebawah dan ini pendapat Jumhur dalam mazhabnya dan yang masyhur pada mereka” (Syarh Imam Nawawi ala shahih Muslim Juz 4 hal 114).

Ibnu Huzaimah meriwayatkan didalam sahihnya daripada Wail Ibn Hujr yang menyatakan "Aku bershalat bersama Nabi s.a.w, maka Nabi s.a.w meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri dibawah dadanya."

Adapun kitab “sifat shalat nabi” yang ditulis Syaikh Nasiruddin Albani, dalam shalat hanya “tangan bersedekap diatas dada” adalah sahih, selainnya adalah bukan sunah dan malah bidaah tercela.

5. Rukuk, diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah s.a.w Ubbayd assaa’idi ra berkata : “bahawasannya melihat Rasulullah s.a.w jika bertakbir kedua tangannya sejajar dengan bahunya, jika berukuk kedua tangannnya memegang kedua lututnya, sampai dengan akhir…..” ( HR. Imam Bukhari dan Muslim)

6. Tuma’ninah dalam berrukuk, sebagaimana hadits 1 diatas “…kemudian engkau berukuk hingga tuma’ninah dalam berukuk…”.

Thuma’ninah ketika ruku’ dengan kadar membaca Subhanallah. Thuma’ninah adalah diamnya seluruh persendian tulang (anggota badan) pada posisinya sekaligus (serentak).

7. I’tidal, sebagaimana hadits 1 diatas “… kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau meluruskan badanmu berdiri (I’tidal)…”

- Setelah bangun dari rukuk diwaktu  I’tidal, “Tangan bersedekap pada waktu i’tidal”….adalah bid’ah yang dibuat-buat lazimnya oleh para Wahabi-salafi. Tidak ada dalil yang menunjukan perkara ini, dan hal ini tidak pula dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak dijumpai dalam fatwa-fatwa imam ASWJ (imam-imam

4 madzab). Lihatlah orang-orang yg terpengaruh kitab sesat “sifat shalat nabi karya albani” mereka merasa shalat mereka yang paling benar dan mereka bersedekap setelah i’tidal.

8. Tuma’ninah dalam I’tidal, “…Hingga engkau bertuma’ninah dalam berdirimu…”

- Mengenai Qunut, memang terdapat Ikhtilaf pada 4 madzhab, masing masing mempunyai pendapat, sebagaimana Imam Syafii mengkhususkannya pada setelah ruku pada rakaat kedua di shalat subuh.., dan Imam Malik mengkhususkannya pada sebelum ruku pada Rakaat kedua di shalat subuh (Ibanatul Ahkam fii Syarhi Bulughulmaram Bab I). Mengenai Qunut dengan mengangkat kedua tangan telah dilakukan oleh Rasul saw dan para sahabat, hal ini diriwayatkan pada : Sunan Imam Baihaqi Alkubra Juz 2 hal 211 Bab Raf’ul yadayn filqunut, Sunan Imam Baihaqi ALkubra Juz 3 hal 41, Fathul Baari Imam Ibn Rajab

Kitabusshalat Juz 7 hal 178 dan hal 201, Syarh Nawawi Ala shahih Muslim Bab Dzikr Nida Juz 3 hal 324, dan banyak lagi.

Mengenai dalil shahih masalah qunut, sanadnya adalah sebagai berikut :

حدثنا عمرو بن علي الباهلي ، قال : حدثنا خالد بن يزيد ، قال : حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ، قال : سئل أنس عن قنوت (1) النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه قنت شهرا » ، فقال : ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى مات قالوا : فالقنوت في صلاة الصبح لم يزل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا ، قالوا : والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت

شهرا ثم تركه ، إنما كان قنوته على من روي عنه أنه دعا عليه من قتلة أصحاب بئر معونة ، من رعل وذكوان وعصية وأشباههم ، فإنه قنت يدعو عليهم في كل صلاة ، ثم ترك القنوت عليهم ، فأما في الفجر ، فإنه لم يتركه حتى فارق الدنيا ، كما روى أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال آخرون : لا قنوت في شيء من الصلوات المكتوبات ، وإنما القنوت في الوتر

dikatakan oleh Umar bin Ali Al Bahiliy, dikatakan oleh Khalid bin Yazid, dikatakan Jakfar Arraziy, dari Arrabi’ berkata : Anas ra ditanya tentang Qunut Nabi saw bahwa apakah betul beliau saw berqunut sebulan, maka berkata Anas ra : beliau saw selalu terus berqunut hingga wafat, lalu mereka mengatakan maka Qunut Nabi saw pada shalat subuh selalu berkesinambungan hingga beliau saw wafat, dan mereka yg meriwayatkan bahwa Qunut Nabi saw hanya sebulan kemudian berhenti maka yg dimaksud adalah Qunut setiap shalat untuk mendoakan kehancuran atas musuh musuh, lalu (setelah sebulan) beliau s.a.w berhenti, namun Qunut di shalat subuh terus berjalan hingga beliau s.a.w wafat.

Berkata Imam Nawawi rah.: mengenai Qunut subuh, Rasullullah s.a.w tak meninggalkannya hingga beliau saw wafat, demikian riwayat shahih dari Anas ra. (Syarah nawawi ala shahih Muslim)

Berkata Imam Ibn Hajar AL Asqalaniy rah.: Dan telah membantah sebagian dari mereka dan berkata : Telah sepakat bahawa Rasul s.a.w membaca Qunut Subuh, lalu berikhtilaf mereka apakah berkesinambungan atau sementara, maka dipeganglah pendapat yang disepakati (Qunut subuh), sampai ada keterangan yang menguatkan ikhtilaf mereka yg menolak (Fathul Baari Bisyarah shahih Bukhari oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalaniy)

9. Sujud pertama dan Sujud kedua, “…kemudian bersujud hingga engkau bertuma’ninah dalam bersujud…” dan Hadits Rasulullah s.a.w : “aku diperintah untuk bersujud dengan 7 anggota tubuh (atas dahi, kedua tangan, kedua lutut dan jari-jari kaki)” ( HR. Mutafaqul’alayh). Sabda Rasullullah s.a.w yang lebih kurang maksudnya: “Sujudlah dengan meletakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu” (HR. Muslim)

10. Tuma’ninah dalam sujud pertama dan tuma’ninah dalam sujud kedua, sebagaimana hadits 1 diatas “…kemudin bersujud hingga engkau bertuma’ninah dalam bersujud…”.

Sujud dua kali iaitu dengan meletakkan dahinya semuanya atau sebahagiannya pada tempat shalatnya dalam keadaan terbuka dan melakukan penekanan padanya serta menjadikan bahagian bawah (belakang) badannya lebih tinggi dari bagian atas (depan)nya (at-Tankis), meletakkan sebahagian dari kedua lututnya dan bahagian dalam kedua telapak tangannya dan bagian dalam jari – jari kedua kakinya.

11. Duduk diantara dua sujud, sebagaimana hadits 1 diatas “…kemudin angkat kepalamu (duduk antara 2 sujud) …”

12. Tuma’ninah diantara dua sujud, sebagaimana hadits 1 diatas “…hingga engkau bertuma’ninah dalam dudukmu…”

13. Tasyahud akhir, riwayat Muslim dari Ibn Abbas r.a berkata Rasulullah s.a.w mengajari kami tasyahud “Attahiyatul mubaarakatus shalawatutthoybatulillah…” sampai dengan akhir.

Tasyahhud akhir , iaitu membaca :

Attahiyatul mubarakatuhs-solawatut-taiyibatu lillah. Assalamu'alaika aiyuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaina wa'ala ibadillahis salihin. Asy-hadu alla ilaha illallah. Wa-asy-hadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli 'ala Muhammad. Wa'ala a-li Muhammad. Kama sollaita 'ala Ibrahim wa'ala a-li Ibrahim. Wabarik 'ala Muhammad wa'ala a-li Muhammad. Kama barakta a'la Ibrahim wa'ala a-li Ibrahim. Fil 'a-lamina innaka hamidummajid

Maksudnya:- Segala ucapan selamat yang berkat - berkat (berganda - ganda) dan doa yang baik - baik semuanya untuk Allah. Selamat sejahtera atasmu wahai nabi dan Rahmat Allah dan keberkatanNya. Dan selamat sejahtera atas kita dan juga hamba - hamba Allah yang baik - baik. Aku mengaku bahawa tiada

Tuhan melainkan Allah. Dan aku mengaku bahawa Muhammad utusan Allah. Ya Allah anugerahkanlah kesejahteraan atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Seperti yang Engkau telah anugerahkan kesejahteraan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad. Seperti yang Engkau telah berkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Tinggi.

Atau paling sedikit (juga seperti dalam tasyahhud awal):

Attahiyatul mubarakatuhs-solawatut-taiyibatu lillah. Assalamu'alaika aiyuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaina wa'ala ibadillahis salihin. Asy-hadu alla ilaha illallah. Wa-asy-hadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli 'ala Muhammad.

- Mengenai mengucapkan “Assalamualaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakatuh”, adalah wajib dan merupakan Syarat Sah shalat, demikian dalam Madzhab Syafii, mengenai pendapat para muhaddits lainnya bahawa setelah wafat mereka merubah pembacaan salam itu maka Imam Syafii tetap berpegang pada yg diajarkan langsung oleh Rasul saw dimasa hidupnya dan Jumhur (sebahagian besar) ulama tetap berpegang pada lafadh yg diajarkan dimasa hidupnya Nabi saw, demi menjaga lafadh shalat yang diajarkan oleh Rasul saw (Atahdzir wattanwir Juz 11 hal 318) dan didalam madzhab syafii tidak sah terkecuali mengucapkan

“Assalamualaika ayyuhannabiyyu warahmatullah wabarakatuh” (AL Majmu’ Juz 4 hal 81).

Adapun kitab “sifat shalat nabi” yg ditulis Syaikh Nashiruddin Albani, beliau melarang membaca “Assalamualaika ayyuhannabiyyu warahmatullah wabarakatuh”  sedangkan ini adalah pendapat yang lemah dan menyesatkan umat. Albani mengutip pendapat ini secara tidak lengkap dari kitab Fathul Bari (Ibnu Hajar Atsqalani), padahal ibun Hajar Atsqalani adalah jelas-jelas ulama bermadzab syafei! dan dalam kitab Fathul Bari (Ibnu Hajar Atsqalani) menyebutkan berbagai pendapat dalam bacaaan tahiyat hanya untuk menambah wawasan pembaca mengenai bacaan tahiyat shalat, tetapi bacaan tahiyat yang paling shahih adalah pendapat Imam Syafii, iaitu tetap berpegang pada apa yang diajarkan langsung oleh Rasullullah s.a.w dimasa hidupnya, dan Jumhur ulama tetap berpegang pada lafaz yg diajarkan dimasa hidupnya Nabi s.a.w, demi menjaga lafaz shalat yang diajarkan oleh Rasul saw (Atahdzir wattanwir Juz 11 hal 318).

- Berkenaan mengangkat jari ketika lafaz kalimah Thoyibah dalam tashyahud, Imam Al-Hafiz Mahyiddin An-Nawawi rah. telah ditanya di dalam kitabnya Al-Fatawa tentang isu mengerakkan jari (telunjuk) di dalam solat. Pertanyaan itu berbunyi : “Adakah menggerakkan jari telunjuk pada tangan kanan itu disunatkan.? Bilakah waktu yang sesuai untuk menggerakan jari tersebut? Adakah menggerakkanya secara berterusan itu membatalkan solat?”- hingga tamat soalan.

Maka Imam al-Nawawi rah. menjawab : “Disunatkan mengangkat jari telunjuk dari tangan kanan ketika melafazkan huruf ‘hamzah’ pada kalimah (Lailahaillallah) sekali sahaja tanpa menggerak-gerakkanya. Sekiranya seseorang itu mengulangi pergerakannya berkali-kali, maka hukumnya adalah makruh. Hal ini tidak membatalkan solat. Demikian menurut pendapat yang sahih. Dikatakan juga, iaitu menurut pendapat yang lemah menyatakan batal shalatnya" Fatwa Al-Nawawi m/s 54. Juga didalam madzab Hanafi, jari hanya diangkat ketika lafaz kalimah toyibah dan diturunkan kembali tanpa mengerakkan-gerakkannya.

Manakala Madzab Malik menyatakan sunah mengerakkan jari sebagaimana dinyatakan bahawa Syeikh Salamullah berkata di dalam Syarah Muwattha dengan katanya “Pada hadis Wail bin Hujr menurut Abu Daud[4] yang berbunyi “Kemudian Baginda mengangkat jari telunjuknya, lalu saya dapati Baginda menggerakkan jari telunjuknya sambil berdoa”

Syeikh Al-Mazhab Al-Hanabilah iaitu Ibn Qudamah Al-Hanbali di dalam kitanya “Al-Mugni” m/s 534 juz 1 : “Dan baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuk dengan mengangkatnya ketika Baginda menyebut lafaz Allah Taala ketika bertasyahhud. Perkara ini ditentukan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin al-Zubair yang bermaksud : “Sesungguhnya Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan Baginda tidak menggerakkannya”. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Sedang para pengikut Syaikh Albani mengajar bahawa hanya mengangkat jari dan mengerak-gerakkannya (malah sehingga ada yang seperti memusing-musingkan jarinya), hanya itu sahaja yang sahih, selainnya adalah bidaah.

14. Duduk diTasyahud akhir.

15. Bershalawat kepada Rasullullah s.a.w sebagaimana hadits 3 diatas “ Kita diperintah untuk bershalat.. maka bagaimana kami bershalawat keatasmu…”. Imam Syafi’I berpendapat bahawa beshalawat atas Rasullullah s.a.w dan keluarganya dalam shalat adalah Wajib dan paling sedikit membaca: (Allahummashali ‘ala Muhammad)

16. Salam, “sesungguhnya Rasulullah s.a.w menutup shalatnya dengan salam” (HR. Imam Bukhari dan Muslim). Para Imam beritifak bahawa salam awal wajib bagi seorang imam atau ma’mum atau sendiri dan salam kedua sunnah, dan paling sedikitnya salam (Assalamu’alaikum) dikeranakan penduduk Madinah melakukannya. (Kitab Ibbanatul Ahkam: Imam Alwi bin Abbas al maliki)

17. Tertib, sebagaimana urutan rukun – rukun hadits diatas.Tertib (berurutan) dan jika dia sengaja meninggalkannya (tertib) seperti melakukan sujud sebelum ruku’ maka batal shalatnya. Dan jika dia lupa maka hendaklah dia kembali ke posisi yang ia lupa kecuali dia telah berada pada posisi seterusnya (dan digantikan dengan sujud sawi).

No comments:

open source - sumber terbuka

Mana-mana coretan yang dikira baik, dibenarkan mengambil (copy-paste) tanpa perlu bertanya tuan blog ini. Manakala mana-mana coretan yang terdapat kesilapan, mohon ribuan kemaafan dari tuan blog ini. - " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "

Coretan lalu

Bayan

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com
Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com

Waktu sholat

Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:
English to Arabic to English Dictionary
Find word:
Exact Word / Starting Word Sub Word
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
www.SearchTruth.com

Salam damai