Sunday

Pemahaman - 2Usul Fiqh iaitu dari segi bahasa, usul adalah bererti asas, sumber, kaedah, punca atau mahupun dalil dan manakala fiqh memahami sesuatu perkara. Usul Fiqh membawa makna akan asas pemahaman buat sesuatu tersebut, didalami melalui Al-Quran dan Sunnah dimana definisinya adalah ilmu-ilmu tentang kaedah-kaedah mengistinbat hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsili. "At-tafshiliyyah" (bersifat terperinci), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang didapati dari dalil-dalilnya yang "ijmali", seperti contohnya perintah-perintah yang membawa kepada kewajipan atau larangan-larangan yang membawa kepada pengharaman dan seterusnya.

Sejarah perkembangan ilmu usul fiqh adalah melalui beberapa peringkat-peringkat sebagaimana peringkat pertama adalah zaman Nabi kemudian zaman para sahaba-sahabi, zaman para tabien dan seterusnya kepada zaman kemunculan ilmu usul fiqh itu sendiri.

Pada zaman Rasulullah s.a.w, hukum-hukum diambil dari wahyu dan diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. Segala permasaalahan yang timbul akan dirujuk terus kepada Rasulullah s.a.w, dimana beliau akan menerangkan secara terus samaada berdasarkan ayat-ayat al-Quran yang diturunkan atau penjelasan -penjelasan dari beliau sendiri. Sedang mereka yang berada jauh dari Rasulullah dan tidak dapat merujuk terus kepada Rasulullah akan sesuatu permasaalahan, misalnya Muaz bin Jabal yang diutuskan ke Yaman, Rasulullah membenarkan Muaz bin Jabal berijtihad dalam perkara-perkara yang didalam al-Quran dan as-Sunnah tidak diketemui ketentuannya.


Setelah kewafatan Rasulullah s.a.w, sebarang permasalahan yang timbul, dirujuk kepada para Sahaba-sahabi, dimana mereka mampu mengistinbat hukum terus dari al-Quran dan as-Sunnah kerana penguasaan bahasa Arab yang baik, mempunyai pengetahuan mengenai sabab an-nuzul sesuatu ayat atau sabab wurud al-hadis dan mereka sendiri merupakan para Perawi-perawi Hadis yang diambil terus dari Rasulullah s.a.w. 
 

Mereka menetapkan hukum dengan merujuk kepada al-Quran dan as-Sunnah dan sekiranya mereka tidak menemui sebarang ketetapan hukum tentang sesuatu masalah, mereka akan berijtihad dengan menggunakan kaedah qias. Inilah cara yang dilakukan oleh para mujtahid dalam kalangan para Sahaba seperti Abu Bakar r.a, Umar bin al-Khattab r.a, Uthman bin Affan r.a, Ali bin Abu Talib r.a dan serta sahabi seperti Saidina Aishah r.anha. Sekiranya mereka mencapai kata sepakat dalam sesuatu hukum maka berlakulah ijma'.


Pada zaman Tabien pula, cara mengambil hukum tidak jauh berbeza dengan zaman para sahaba- sahabi kerana mereka adalah generasi yang jarak masa mereka adalah tidak jauh dengan kewafatan Rasulullah s.a.w. Yang membezakannya ialah sekiranya sesuatu hukum tidak terdapat dalam al-Quran, as-Sunnah dan al-Ijma', mereka akan merujuk kepada pandangan para sahaba-sahabi sebelum berijtihad. Diwaktu ini, penyusunan ilmu Usul al-Fiqh belum lagi muncul dan cara ini adalah sebagaimana yang digunakan oleh para mujtahid dalam kalangan tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyib, 'Urwah bin az-Zubair, al-Qadi Syarih dan Ibrahim an-Nakha'i.


Manakala zaman kemunculan Ilmu Usul Fiqh adalah pada kurun kedua Hijrah dimana keadaan umat Islam diwaktu tersebut menjadi semakin berubah seperti bertambahnya secara drastik bilangan umat Islam terutama dikalangan orang-orang Ajam atau orang yang bukan keturunan Arab. Atas permintaan-permintaan akan keperluaannya penjelasan secara detail akan sesuatu perkara tersebut, maka para-para ulama diwaktu itu mula menyusun kaedah-kaedah tertentu yang dinamakana ilmu Usul al-Fiqh untuk dijadikan landasan kepada ijtihad mereka. Ilmu Ushul al-Fiqh disusun sebagai satu ilmu yang tersendiri seperti didalam sebuah kitab berjudul ar-Risalah karangan al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafie, yang membincangkan tentang al-Quran dan as-Sunnah dari segi kehujahan serta kedudukan kedua-duanya sebagai sumber penentuan hukum.

Bersambung...

No comments:

open source - sumber terbuka

Mana-mana coretan yang dikira baik, dibenarkan mengambil (copy-paste) tanpa perlu bertanya tuan blog ini. Manakala mana-mana coretan yang terdapat kesilapan, mohon ribuan kemaafan dari tuan blog ini. - " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya "

Coretan lalu

Bayan

Search in the Quran
Search:
Download | Free Code
www.SearchTruth.com
Search in the Hadith
Search:
in
Download | Free Code
www.SearchTruth.com

Waktu sholat

Prayer Times For 6 Million Cities Worldwide
Country:
English to Arabic to English Dictionary
Find word:
Exact Word / Starting Word Sub Word
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
www.SearchTruth.com

Salam damai